Hållbarhet

Miljön – en naturlig del av vår verksamhet

Med känsla och omtanke för vår miljö erbjuder vi produkter som skyddar, vårdar och färgar inom ytbehandling trä, textilvård och hushåll. Vårt agerande i miljöfrågor ska skapa förutsättningar för en god affärsutveckling och stärkt konkurrenskraft.

Vår miljöpolicy

Ett genomtänkt miljöarbete ska genomsyra valet av råvaror samt våra processer och arbetssätt.
Vår omtanke om miljön ska vara tydlig för våra slutkonsumenter.

Genom ständiga förbättringar och en aktiv strävan att öka andelen förnybar råvara i våra produkter ska vår miljöpåverkan från vår anläggning och våra produkter minskas, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Genom vår marknadsföring kommunicera miljönyttan med våra produkter som syftar till återbruk och underhåll som i slutändan leder till minskad konsumtion och förbättrad hållbarhet för vår planet.

Vi ska vara transparanta med våra kunder, myndigheter och andra intressenter genom att upprätthålla en öppen dialog om den miljöpåverkan som vår verksamhet kan ge upphov till.

Vi ska arbeta förebyggande och vidta åtgärder för att minska vår miljöpåverkan.

Vid val av leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners ska vi värdera deras miljöarbete.

Vi ska hålla en tillräckligt hög kunskapsnivå på våra medarbetare och ett stort engagemang för miljön, vilket ska ge oss möjlighet att fatta miljömässigt hållbara beslut.

Vi ska hålla oss uppdaterade med relevanta lagar och andra krav samt kontinuerligt säkerhetsställa att vi följer dem.

Per Strand, VD
Maj 2023

Certifierade enligt ISO 14001:2015

Att ta hänsyn till miljön är en naturlig del i vårt arbete med utveckling och förändring av produkter och emballage. Detta sker inte bara i vårt eget laboratorium, utan även i samarbete med leverantörer, forskare och myndigheter som vi har väl utvecklade relationer med.

Eftersom vi arbetar inom färg och kemteknisk industri är det extra viktigt för oss att leva upp till ett väldefinierat miljöledningssystem. Genom att certifiera oss enligt ISO 14001, kan vi säkerställa att vi arbetar för en bättre miljö i vårt närområde och där våra produkter används.